Üdvözöljük óvodánk weboldalán!

Intézmény

A Majd Megnövök Baptista Óvoda

Több mint óvoda. A Baptista Szeretetszolgálat megalakulása óta arra törekszik, hogy minden erejével és lehetősége szerint segítsen a szükségben lévőknek. A Baptista Szeretetszolgálat – alaptevékenységébe jól illeszkedően – intézményeiben sokat tesz a hátrányos helyzetű, sajátos nevelésű igényű, és a roma gyerekek felzárkóztatásáért, tehetségük kibontakoztatásáért, a társadalomban történő beilleszkedés elősegítéséért, az egymás mellett, egymás másságát elfogadó együttélésért.

 

Célunk: az embernevelés

 • A családi nevelésre alapozva, és azt kiegészítve, gyermekközpontú óvodai élet megteremtése.
 • Derűs, vidám, szeretetteljes, tevékenységre ösztönző, élményekre épülő környezet biztosítása.
 • Az egyéni képességek figyelembevételével, a mással nem helyettesíthető játék tiszteletben tartásával, környezetében jól eligazodó, jó kapcsolatteremtő képességekkel rendelkező, kíváncsi, felfedezni tudó, boldog, érzelmi telítettséggel rendelkező gyermekek nevelése.
 • Ápoljuk és fejlesztjük a nemzetiségi kultúrához kötődő hagyományokat és jó szokásokat, segítjük a nemzetiségi identitástudat alakulását.
 • Fejlesztjük azon kulcskompetenciákat, melyek segítségével a kisgyermek az óvodáskor végén alkalmassá válik az iskolai tanulásra.


Feladatunk

 • Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása. Testi szükségletek, komfortérzet biztosítása. Szakemberek bevonásával - a szülővel, óvodapedagógussal együttműködve - speciális prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása.
 • Az érzelmi, erkölcsi, és az értékorientált közösségi nevelés során érzelmi biztonság, szeretetkapcsolat, derűs, kiegyensúlyozott légkör, szocializáció biztosítása.
 • Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés, a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, meglévő ismereteire építve.
 • A környezetvédelemhez kapcsolódó szokások alakítása a környezettudatos magatartás, fenntarthatóság megalapozása.
 • A különleges bánásmódot igénylő gyermekek egyéni differenciált, adaptív fejlesztése.
 • A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nevelése, biztosítva az önazonosság megőrzését, ápolását, az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, a gyermeki, emberi jogok és szabadságjogok védelmét.
 • Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetben lévő gyermekek felzárkóztatására, hátrányaik csökkentésére.


Az óvoda fenntartása, működtetése

Az óvodát az elmúlt húsz évben a – korán elhunyt egyik alapító nevét viselő – Kovács Zoltán kiemelten közhasznú Alapítvány tartotta fenn. Az állami támogatás (normatíva) körülbelül a költségek felére volt elég. A rezsit, az étkezés díját, az alkalmazottak bérét, és az egyéb kiadások fennmaradó részét pályázatokból és adományokból fizette az alapítvány. Egy idő után a gazdasági nehézségek bizonytalanná tették az óvoda működését. 2013 szeptemberében az óvoda a Baptista Szeretetszolgálat szárnyai alá került, így fenntartóként a Szeretetszolgálat segítségével normalizálódott az óvoda helyzete, biztosabbá vált a finanszírozás, és ezáltal az intézmény működtetése.